Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Dades tècniques

Les presents condicions d'ús, informació legal i política de privacitat, regulen l'accés i la utilització de l'espai web www.gastrotalkers.cat (d’ara en endavant la Web) titularitat Núria Escalona Nicolàs (d’ara en endavant Gastrotalkers.cat) així com els continguts i promocions que la Web posa a disposició dels seus Usuaris.

L'accés i l'ús d'aquesta Web impliquen el coneixement i l'acceptació del present Avís Legal i Política de Privacitat

Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les següents dades identificaries del titular d’aquesta pàgina web:

NÚRIA ESCALONA NICOLÀS
DNI: 47.837.657-A
Domicili social: Avinguda Camí dels Capellans, número 75, 2º-1ª Sitges (08870 – Barcelona).
Teléfon: 637.900.311
Correu electrònic: [email protected]

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal Gastrotalkers.cat atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

L’Usuari és completament responsable de l’accés i correcte ús de la Web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bones costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment les presents condicions d’ús

Ús del portal

Aquest lloc web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Gastrotalkers.cat o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Gastrotalkers.cat pugui oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Gastrotalkers.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Gastrotalkers.cat es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Gastrotalkers.cat no serà responsable editorial de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Gastrotalkers.cat, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Gastrotalkers.cat o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Gastrotalkers.cat. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Gastrotalkers.cat.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Gastrotalkers.cat.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Gastrotalkers.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i equips necessaris per a la navegació per Internet i per accedir a la Web Gastrotalkers.cat. En cas de qualsevol incidència o dificultat per a accedir a www.gastrotalkers.cat, l’Usuari pot informar-ho a Gastrotalkers.cat al correu electrònic [email protected], que procedirà a analitzar la incidència i donarà indicacions a l’Usuari sobre com resoldre-la amb la major brevetat possible.

Gastrotalkers.cat no respondrà en cas d’interrupcions del servei, errors de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en el servei de l’accés a Internet, ni per interrupcions de la red de Internet o per qualsevol altre raó aliena al control de Gastrotalkers.cat.

Modificacions

Gastrotalkers.cat es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços externs

En el cas que en aquest lloc web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Gastrotalkers.cat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Gastrotalkers.cat assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests enllaços i altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Si l'usuari opta per abandonar aquest lloc web a través d'enllaços a pàgines externes, no pertanyents a Gastrotalkers.cat, aquest no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'Usuari.

Derecho de exclusión

Gastrotalkers.cat es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

Generalitats

Gastrotalkers.cat perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en derecho.

Modificaciones de les presents condicions i durada.

Gastrotalkers.cat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades , sent degudament publicades com aquí a semblen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicadas.

Legislación aplicable i jurisdicció

Aquest és un lloc web que està subjecte a la Llei espanyola. La relació entre Gastrotalkers.cat i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú

L'accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris.

L'accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Núria Escalona Nicolàs i l'usuari.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita continguda en aquesta pàgina web són titularitat de Núria Escalona Nicolàs. Tots els nostres continguts, excepte les imatges, que podrien tenir drets d'autor, es poden copiar, citant-ne la procedència

L'accés i l'ús d'aquesta Web impliquen el coneixement i l'acceptació del present Avís Legal i Política de Privacitat:

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

(Actualitzada el 15 de juny de 2018)

Jo, Núria Escalona Nicolàs, treballo per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. He actualitzat la Política de Privacitat per informar-te clarament de com recopilo, utilitzo i custodio les dades de persones que contacteu amb mi i en compliment de l'obligació prevista per l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril, relatiu a la protección de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, et faig saber el següent:

Responsable del tractament

La persona interessada que em faciliti a mi, Núria Escalona Nicolàs, dades de caràcter personal a través d'aquesta plataforma online o per altres vies (per exemple, xarxes socials o formularis en paper) queda informada de que el tractament de les seves dades esta realitzat per:

NÚRIA ESCALONA NICOLÀS
DNI: 47.837.657-A
Domicili social: Avinguda Camí dels Capellans, número 75, 2º-1ª Sitges (08870 – Barcelona).
Teléfon: 637.900.311
Correu electrònic: [email protected]

Finalitats del tractament de dades

Jo, Núria Escalona Nicolàs, el tractament de dades el realitzo amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual m'hagin estat facilitades:

1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta sobre els meus serveis.
2. Gestionar, en el seu cas, la comanda i portar a terme la prestació contractada per part de l'USUARI, la seva facturació i cobrament.
3. Gestionar i controlar la cartera de clients.
4. Gestionar i controlar la cartera de subscriptors al butlletí oficial.
5. Valorar i gestionar, en el seu cas, el curriculum vitae per a processos de selecció que s'adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació del personal.

Entre aquestes finalitats, no s'inclou l'elaboració de perfils.

Vull que sàpigues que és imprescindible la comunicació de les dades personals sol·licitades per contractar els meus serveis, fer-me consultes, subscriure’t al butlletí o accedir a qualsevol altre benefici que publiqui a la meva pàgina web i a les meves xarxes socials, per lo qual, de no facilitar-me les teves dades personals, no puc garantir el correcte desenvolupament de la nostra relació ni laboral ni comercial, si és la que efectivament desitges.

Tot i això, has de saber que jo no tracto dades personals de caràcter sensible, sinó que només et demanaré dades de les següents tipologies i categories:

Dades de caràcter identificatiu

• DNI / NIF
• Nom i cognoms
• Adreça (postal, electrònica)
• Telèfon
• Firma manual
• Correu electrònic i compte bancari

Altres Dades Tipificades

• Característiques personals
• Circumstàncies socials
• Informació comercial
• Econòmiques, financeres i d'assegurances
• Transacciones de bens i serveis

Durada del tractament de dades

• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

• Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta a aquests, amb un termini màxim d'un any.

• Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els meus productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, excepte que s'exigeixi el seu desig de ser eliminats en qualsevol moment.

• Les dades per a la prestació de serveis, compra de productes i participació en promocions es conservaran durant el temps que duren els mateixos, segons les seves bases específiques, per a gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

• Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials dels meus productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si escau, em manifestarem la voluntat de suprimir-los.

• Les dades de currículum vitae per a processos de selecció es conservaran durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades

• La base legal per al tractament de les dades de les finalitats 1 a 3 és l'execució de la prestació del servei corresponent.

• L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a poder oferir als meus clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest dret d'interès es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de escenotècnia directa.

No obstant això, us recordem que teniu dret a oposar-vos a aquest tractament de les vostres dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

• La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, podent-se revocar en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

• La base per al tractament dels currículums és el consentiment que em concedeix el candidat en realitzar l'enviament del mateix per participar en els processos de selecció.

Comunicació de les teves dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

• A les entitats financeres a través de les quals s'articula la gestió de cobraments i pagaments.
• A les administracions públiques competents, en els casos previstos en la Llei i per als fins en ella definits.
• A aquelles a les que l'empresa està obligada per imperatiu legal.

Els teus drets

Qualsevol persona que em faciliti les seves dades té els següents drets:

• Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si estic tractant dades personals que li interessen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, la informació ja no sigui necessària per a les finalitats per als que van ser recollits.
• En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en cas que només els conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per a una finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits, deixarem de tractar les dades o, en aquest cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperatius o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren en el apartat "Responsable del tractament" d'aquesta Política de Privacitat.
• Davant qualsevol vulneració dels vostres drets, especialment quan no s'hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, es pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També podeu obtenir més informació sobre els drets que t'ajuden dirigir-te a aquests organismes.

Dades a tercers

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l'esmentat precepte.

Cookies i altres:

Una galeta és un fragment petit de text que els llocs web que visiteu envien al navegador. Ajuda els llocs web a recordar informació sobre la vostra visita, com ara el vostre idioma preferit i altres opcions de configuració. Això pot fer que la següent visita sigui més senzilla i que el lloc us sigui més útil. Les galetes tenen un paper important, ja que sense elles l'ús del web seria una experiència molt més frustrant.

Gastrotalkers.cat fa servir galetes per a moltes finalitats:

1. Recordar les vostres preferències
2. Augmentar la rellevància dels anuncis que veieu
3. Comptar el nombre de visites que rebem per accedir a una pàgina.
4. Ajudar a registrar-vos als nostres serveis i protegir les vostres dades.

Quins tipus de galetes utilitzem?

1. Galetes d'anàlisi estadística
2. Galetes publicitàries
3. Galetes de caràcter tècnic i de personalització

Com puc configurar les meves galetes?

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/ca-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari http://support.apple.com/kb/ph5042
Safari per a IOS (iPhone i iPad) http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=ca_es&locale=ca_es
Chrome per a Android https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=ca


Dades tècniques

» Gastrotalkers.cat és una pàgina web programada en PHP, en un sistema de bases de dades MySQL, amb un servidor Apache. Com a sistema operatiu del servidor hi ha una distribució de Linux.
» Tots ells són programes representants del programari lliure
» Sobrevia.net ha realitzat el disseny web i la programació d'aquesta pàgina.