Responsable d'edició:

Núria Escalona

Redacció:

Núria Escalona
Ruth Troyano
Albert Ribas

Disseny:

Carla Rossignoli

Tecnologia:

Miquel Sarrabassa
José Manuel Guitérrez